Website Designer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Website Designer BV ondernemingsnummer BE0761.338.251

Artikel 1: Definities

CMS: Dit is een afkorting voor Content Management System. Een Content Management System is een softwaretoepassing waarin je zo eenvoudig mogelijk zelf de inhoud van de website kan beheren, zonder dat er programmeerkennis nodig is. Bij een CMS systeem is er steeds een database aanwezig op de hosting.

Vervaldatum domeinnaam en hosting: De vervaldatum = de factuurdatum van het jaar voordien. Bij 1 jaar oude websites geldt de datum van de voorschotfactuur. Bij langer bestaande websites is dit de factuurdatum van de vorige jaarfactuur ivm de verlenging.

Webmateriaal: Dit bestaat uit de bouwelementen om het websiteproject te kunnen realiseren. Het webmateriaal omvat het logo, de structuur van de website (menuindeling van de website), basisteksten, mediamateriaal in de vorm van foto's, afbeeldingen, video, audio,... e.a.

Websiteproject: Is een samenhangend geheel van digitale pagina's die gepubliceerd worden op het internet.

Artikel 2: Algemeen

De website www.website-designer.be is de officiële website van Website Designer BV. info@website-designer.be is het officiële e-mailaccount.
Website Designer BV ontwerpt, bouwt, maakt, adviseert en optimaliseert websites en webshops. Indien het een CMS betreft worden de pagina's op de hostingprovider gewijzigd. Op deze pagina's komen onder meer tekst, digitale afbeeldingen, scripts, geprogrammeerde toepassingen, video en andere mogelijke mediabestanden.

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websiteprojecten van de firma Website Designer BV. Door de ondertekening van een offerte of akkoord per email of na betaling van de voorschotfactuur voorafgaande aan het websiteproject, verklaart de klant akkoord te zijn met deze voorwaarden en op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden als bijlage bijgevoegd aan onze offertes. De algemene voorwaarden zijn steeds publiek online op de website van Website Designer BV te raadplegen. Zowel Website Designer BV als de klant aanvaarden elektronische communicatie via e-mail als bewijsmiddel.

Artikel 3: Prijzen & geldigheid offerte

Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Onze prijzen dienen verstaan kosten en taksen niet inbegrepen. Indien de cliënt ons aanbod niet aanvaardt binnen de 30 dagen zullen wij er niet langer door gebonden zijn. De prijzen vermeld in onze offertes zijn gegarandeerd gedurende 1 maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

Artikel 4: Opstart

1. Levering webmateriaal & termijn & aansprakelijkheid

De vermelde termijnen in de offerte zijn geen uiterste termijnen; een vertraging bij de levering van het websiteproject kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding. Voor de aanvang van elk websiteproject moet de klant ons het nodige webmateriaal bezorgen. De klant of opdrachtgever beschikt over de licenties van het webmateriaal, hierin begrepen de auteursrechten. Indien later een externe partij zich zou beroepen op het ongeoorloofd gebruik van mediamateriaal inzake auteursrecht dan is dit de volledige aansprakelijkheid van de klant. Foto's en afbeeldingen zijn niet bindend. Website Designer BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.

Indien het websiteproject, 1 jaar na de opstart van het websiteproject, niet kan afgewerkt worden omdat de klant het webmateriaal geheel of gedeeltelijk niet kan leveren, dan wordt de resterende 75% van het bedrag gefactureerd.

Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoedingen,  indien het door de klant aangeleverde digitale materiaal of teksten, een Belgische wet zou overtreden. Het betreft de auteurswetgeving, wet op zedenschennis, racisme of discriminatie, illegale software, ...  Website Designer BV heeft het recht om zulke projecten te weigeren.

2. Registratie domeinnaam

De registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Website Designer BV  kan niet garanderen dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

3. Voorschotfactuur

Het websiteproject wordt pas opgestart na aanvaarding van onze offerte en na betaling van een voorschot van 25% van het bedrag van de offerte inclusief btw. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. De overige 75% wordt ten laatste betaald 30 dagen na factuurdatum. Website Designer BV blijft de eigenaar van het websiteproject tot de volledige betaling van de factuur. Bij niet betaling 60 dagen na factuurdatum hebben wij het recht om het websiteproject van de hosting server te verwijderen. Zolang de diensten niet betaald zijn blijven deze eigendom van onze firma.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van derden

Website Designer BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheden die voortvloeien uit derde partijen zoals het hostingbedrijf. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door cybercriminaliteit, alsook elke wijziging en/of toevoeging aan de inhoud door derden en/of van de opdrachtgever, hierin begrepen de daden van hackers.
Indien de klant zelf eigen IT systemen zou hebben als ERP systemen, database systemen, mailsystemen,... enz dan blijft de klant daar zelf voor verantwoordelijk. Website Designer BV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meedere van deze systemen zou interfereren met het door Website Designer BV geïmplementeerde websiteproject.

Artikel 6: Gevolgschade

Website Designer BV kan wat de vorm, het voorwerp of de oorzaak van de vordering in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade zoals: daling van de omzet of de winst, verhoging van operationele kosten of het verlies van klanten of derden ten gevolge van enige fout van Website Designer BV.

Artikel 7: Externe partijen

Wij hebben het recht om bepaalde webwerkzaamheden of andere webdiensten te laten uitvoeren door externe partijen.

Artikel 8: Klachten

Iedere klacht, dient om geldig te zijn, binnen de acht dagen na publicatie van de website, aangetekend ingediend te worden. Als de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Website Designer BV beperkt tot het gedeelte dat gepubliceerd is van het websiteproject.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens tegenstrijdige overeenkomst, te Kapellen. Bij niet-betaling op de vervaldatum zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder gerechtelijke aanmaning, verwijlintresten opbrengen ten belope van 1% per maand en met de algehele betaling.

Indien onze facturen onbetaald blijven veertien dagen na het zenden van een aangetekend schrijven, zal ons van rechtswege een bijkomende vergoeding van 10% met een minimum van 100 Euro als schadeloosstelling verschuldigd zijn.

Artikel 10: Duur

Elk jaar wordt de domeinnaam en de gekoppelde hosting voor een zelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elk jaar vervalt de domeinnaam en de daaraan gekoppelde hosting.

Artikel 11: Beëindiging

Wij kunnen tot 30 dagen VOOR de vervaldatum de domeinnaam en de hosting laten stopzetten. Indien de klant een website of webshop niet wil verlengen dan dient de klant MINSTENS 30 DAGEN VOOR DE VERVALDATUM dit schriftelijk mede te delen aan Website Designer BV.

Bij een gedeeltelijke levering van een websiteproject zal elke levering als een afzonderlijke verkoop worden aanzien. Indien de klant als opdrachtgever, van hostingprovider of van webdesigner verandert, dan is deze nieuwe partij als enige verantwoordelijk voor de overzetting van de reeds afgewerkte zaken.

Artikel 12: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen Website Designer BV, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, op voorwaarde dat Website Designer BV de klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Website Designer BV van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 13: Auteursrecht

Op elke website of webshop of websiteproject die door Website Designer BV werd ontworpen geldt een auteursrecht. De klant verklaart zich akkoord dat er minstens 1 link vanuit de ontworpen website of webshop of websiteproject van de klant naar de website van Website Designer BV wordt geplaatst. Indien de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan de inhoud of de vormgeving dan doet dit geen afbreuk aan het auteursrecht van het originele ontwerp.

De door Website Designer BV verstrekte ideeën, concepten of proef-ontwerpen blijven eigendom van Website Designer BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Website Designer BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

Website Designer BV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Website Designer BV heeft het recht om geleverde websiteprojecten als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeengekomen. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de informatie, toepassingen, inlichtingen, gegevens,... enz waarvan zij op de hoogte zijn niet door te geven aan derde partijen en niet te communiceren of te verspreiden.

Artikel 15: Gerechtelijk arrondissement

De Belgische wet is van toepassing. Bij betwisting zijn enkel en alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.